Valg
Vårt valgprogram for Bergen
18.08.2023

Våre hovedsaker

 • Kamp mot privatisering og fattigdom

 • Styrke offentlige tjenester. Bedre barnehage-, skole, helse- og omsorgstilbud

 • Gratis kollektivtrafikk i Bergen

 • Bybane til alle bydeler, ikke betalt med bompenger, men 100% finansiert av statenTema

Hvem er NKP

Helse

Sosialt

Bolig

Miljø og samverdsel

Barnehage, skole og SFO

Kultur og idrett

Hvem er NKP

Norges Kommunistiske Parti bygger på marxismen. Vi vil erstatte dagens samfunn, kapitalismen, med et samfunn der folket bestemmer over økonomien – ikke som i dag, der en liten økonomisk elite, kapitalistene, bestemmer over folket.


Dagens samfunn er avhengig av private selskaper innenfor f.eks. finans, dagligvarer og industri. Disse selskapene styres ikke etter hva folket trenger eller ønsker – eller hva som er best for samfunnet – men heller etter hva eierne tjener på.

Et godt eksempel er fiskeindustrien. Fiskere i Norge mister jobben fordi det er billigere å fange fisken i Norge, sende den til Asia for behandling og så sende den tilbake til Norge igjen. Miljøet – og norske arbeidsplasser – blir tapende.


Under kapitalismen tjener et lite mindretall seg rike på å betale vanlige folk mindre i lønn enn verdien av hva de produserer. I enkelte bransjer er lønningene presset så langt ned at de ikke er til å leve av, og arbeidskraft fra fattige EU-land blir løsningen.


Kapitalismen skaper fattigdom fordi kapitalistene rett og slett er tjent med at lønningene er lave


Det er det samme mindretallet som ødelegger klimaet med forurensende industri og transport – og som bevisst produserer varer med kort levetid slik at det stadig må kjøpes nytt. Det er kapitalismens evige jag etter mer produksjon og konsum som har skapt klimakrisen.


Allerede for mange tiår siden visste store oljeselskaper at det de drev med ville føre til global oppvarming, men det var ikke i deres interesse å stanse.

Det er derfor vi trenger et nytt samfunnssystem hvor det er flertallets interesser som styrer, ikke et lite, rikt mindretall. Produksjonsmidlene må eies og styres av fellesskapet.

Folkemakt mot pengemakt

Våre hovedsaker

 • Kamp mot privatisering og fattigdom

 • Styrke offentlige tjenester. Bedre barnehage-, skole, helse- og omsorgstilbud

 • Gratis kollektivtrafikk i Bergen

 • Bybane til alle bydeler, ikke betalt med bompenger, men 100% finansiert av staten

Helse

 • Vi vil ha kommunal og ideell drift, ikke drift i regi av kommersielle storselskap. Pengene skal gå til omsorg for innbyggerne, ikke til profitt for eiere.

 • Flest mulig heltidsstillinger

 • Kommunen skal være arbeidsgiver, kommersielle vikarbyråer skal bort

 • Bedre mat til de eldre. Kjøkken på alle sykehjem.

 • Styrk fastlegeordningen. Færre pasienter pr. lege og bedre arbeidsvilkår.

Sosialt

 • Sosialhjelpssatser på SIFO-nivå. Gjeninnføre 80%-regelen. Ingen uføre- eller alderspensjonister skal ha mindre enn 80 % av minstepensjon å leve for, når husleie og strøm er betalt.

 • Billigere hjemmetjenester for de med dårlig råd. Mer omfattende hjelp fra hjemmehjelpstjenesten. Gratis nedvasking for denne gruppen.

 • Styrk krisesentrenes arbeid. Egen politistyrke må forebygge og etterforske vold i nære relasjoner.

Bolig

 • Bolig til alle er et samfunnsansvar og ikke noe markedet kan løse.

 • Vi trenger en sosial boligpolitikk - Flere kommunale boliger!

 • Husleien i kommunale boliger skal ikke være markedsstyrt, men reguleres etter politiske vedtak.

Miljø og samferdsel

 • Bybane over Bryggen, fullt statlig finansiert.

 • Gratis kollektivtrafikk.

 • Redusert privatbilismen i sentrum.

 • Fjerne bompenger. Infrastrukturutbygging er et samfunnsansvar og bompenger fungerer usosialt.

 • Bygg flere sykkelveier.

 • Nei til forurensende cruiseskip i Bergen havn.

 • Innfør cruisepassasjeravgift og la inntektene finansiere offentlige toaletter.

 • Bevar eksisterende grøntarealer.

 • Vern om de siste jordbruksarealer i Bergen kommune.

 • Nei til anløp av atomubåter til Haakonsvern. Reaktordrevne fartøy må ikke slippes inn i tett befolkede områder.

Barnehage, skole og SFO

 • NKP vil styrke det offentlige tilbudet og fjerne kommersielle drivere. Pengene skal gå til barn og unge, ikke til profitt for eiere.

 • Gratis SFO.

 • Et gratis skolemåltid for alle ungdomsskoleelever.

Kultur og idrett

 • Mer ressurser til bibliotekene.

 • Styrk kulturskolen, reduser egenbetalingen til et minimum.

 • Gratis aktivitetskort for alle barn og unge opp til 17 år.

 • Gratis tilgang til idrettsanlegg og aktiviteter i klubbene, slik at alle kan være med.

Fred og nedrustning! Husk kommunisten og arbeiderdikteren Rudolf Nilsen ord fra 1923: «Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt»


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no